Kapitel
7. Den kända och den okända naturen

7. Den kända och den okända naturen

Finlands arter hör till världens mest välkända men också i vårt land finns det mycket kvar att upptäcka. Vi vet inte ens hur alla välkända arter klarar sig och framför allt vet vi mycket litet om hur de klarar sig i framtiden när klimatuppvärmningen ändrar på livsmiljöerna.

Filmen berättar om var vi vet om Finlands arter, om ambitiösa forskningsprojekt som pågått under långa tider och om var våra största kunskapsluckor finns.

Filmen är textad på svenska. Tryck på play, välj sedan kugghjulet nere till höger och välj textning på svenska.

Läs mera om vetenskapliga undersökningar

Här ser du några exempel på forskning från de senaste decennierna som utrett den försvinnande biodiversitetens följder för människan.

 1. Guide till hur man i Finland utreder hur hotade arter är
  Länk till guiden (på finska). Se särskilt delarna 5 och 6. Bilaga 7 innehåller exempel på färdiga hotgradsklassificeringar)  Pressrelease från år 2019 då den senaste rödlistan publiceradesPå svenska
  Liukko, U-M. ym.2017. 2000. Opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 1/2017. Valtioneuvoston kanslia, 16.1.2017.

 2. Artikel av en forskare om en ny lavart för Finland (på finska)
  Ursprungsartikeln

 3. Resultaten av långtida uppföljningar av Finlands fågelarter
  Ursprungsartikel
  Väisänen, R. A., Lehikoinen, A. & Sirkiä, P. 2018: Suomen pesivän maalinnuston kannanvaihtelut 1975–2017. – Linnut-vuosikirja 2017: 16–31.

 4. Artikel som visar den enda miljöåtgärd som verkligen hjälper jordbrukslandskapets fåglar
  UrsprungsartikelnPress meddelande om artikeln
  Santangeli A, Lehikoinen A, Lindholm T, Herzon I ,2019. Organic animal farms increase farmland bird abundance in the Boreal region. PLoS ONE 14(5): e0216009. DOI: 10.1371/journal.pone.0216009

 5. Maria Hällfors bloggartikel om den fenologiska våruppföljningens betydelse för hennes forskning
  Bloggartikel (på finska)

Ta reda på

Hur många arter finns det i världen? Varför har vi fortfarande inte ett entydigt svar på den här frågan? Försök besvara båda frågorna själv. När vi talar om biodiversitet menar vi ofta antalet arter, men biodiversitet handlar också om variationen inom arter och variationen mellan olika livsmiljöer.

Varför vet vi inte hur alla arter mår?

Bläddra i Röda boken och studera hotklassificeringarna:

Ett eget projekt om den okända naturen

Delta i Luontoliittos fenologiska våruppföljning

En fenologisk uppföljning (= observationer av när olika vårfenomen inträffar, flera år efter varandra) ger värdefull information eftersom samma arter följs upp under flera årtionden. Vårens tidtabell är ett spännande forskningsobjekt eftersom man kan anta att klimatuppvärmningen kommer att påverka just fenologin. Klicka här och delta.

Fyll i de vita fläckarna på kartan

Gå in på laji.fi och leta upp områden som saknar observationer nära din skola. Mata in platsens namn i begränsningsfältet för att få fram en mera detaljerad karta.

Gå ut och försök hitta något att observera. Skicka in era observationer via tjänsten Vihko. Du kan också använda en mobilblankett på din telefon för att lätt bifoga bilder och en exakt lokalisering.

Här får du hjälp med artbestämningen:

Du och din klass kan också delta i tidskriften Naturas herbarietävling. Materialet finns tyvärr bara på finska, men på laji.fi hittar du formulären på svenska.